HCL 27 / 2019-07

ROMANIA                                                                                              

JUDETUL SALAJ                                                                   

COMUNA FILDU DE JOS                                          

CONSILIUL LOCAL                                

 

                        

HOTARAREA  NR.27

Din  4 iulie 2019

privind validarea Dispozitiei emise de primarul comunei nr 149/28.06.2019   privind rectificarea  bugetului local al comunei pe  anul 2019.

 

            Consiliul Local al comunei Fildu de Jos,intrunit in sedinta ordinara , din data de 4 iulie 2019 :

      Avand in vedere :

 • expunerea de motive  nr. 2221/28.06.2019 a primarului comunei;
 • raportul compartimentului  contabilitate, buget, finante, impozite si taxe locale inregistrat sub nr.2121/25.06.2019
 • avizul comisiilor de specialitate,  in cadrul consiliului local ;
 • prevederile art.82 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • art.36 alin.2 lit.b coroborat cu prevederile alin.4 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare ;

      In temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare :

 

HOTARASTE:

ART.1 Se valideaza Dispozitia emisa de primarul comunei  nr. 149/28.06.2019    privind rectificarea bugetului local al UAT FILDU DE JOS  pe  anul 2019 ;

ART.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza primarul si contabilul primariei.

ART.3 Prezenta hotarare se comunica cu :

 • Institutia Prefectului judetului Salaj ;
 • Directia Generala a Finantelor Publice Salaj;
 • Primarul comunei ;
 • Cetatenii comunei,prin afisare ;
 • Compartimentul buget-finante,contabilitate,impozite si taxe ;
 • Dosar sedinta.

                                               

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                            SECRETAR COMUNA,

DOBRAN ION OVIDIU                                             PĂUN FIRUȚA LENUȚA 

Carte de oaspeți

Un loc în care ne puteţi împărtăşi impresiile dumneavoastră.

Lasă un mesaj

Chestionare

Sunteți mulțumit de serviciile oferite de primărie?

Foate mulțumit

Mulțumit

Necesită îmbunătățiri

Nemulțumit

Foarte nemulțumit

Votează