HCL 28 / 2019-07

ROMÂNIA                                                                                                

JUDEŢUL  SALAJ                                        

COMUNA FILDU DE JOS                                             

CONSILIUL LOCAL                                                                       

       HOTĂRÂREA NR.28

 din data de 04.07.2019

 

privind rectificarea bugetului local al comunei Fildu de Jos pe trim III 2019

 

Consiliul Local al comunei Fildu de Jos,întrunit în şedinţa ordinară din 04.07.2019 ;

Având în vedere:

 • Referatul nr.2096 din 25.06.2019 al compartimentului buget-finanţe,contabilitate ,  impozite şi taxe cu propunerea de rectificare ;
 • Adresa Consiliului Judetean nr. 8760/24.06.2019
 • Expunerea de motive nr. 2222/28.06.2019 a primarului comunei ;
 • prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale;
 • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;
 • Art.36 alin.2,lit.b coroborat cu prevederile alin.4,lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată,cu modificările si completările ulterioare.

      În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată,cu modificările si completările ulterioare :

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1 Se aprobă rectificarea  bugetului local al comunei Fildu de Jos pe trim III 2019  ,după cum urmează:

 

(1)

Venituri-04.02.05-Sume repartizate  din fondul la dispozitia Consiliului Judetean

Cheltuieli

04.02.05             +150.000 lei

51.01.03-71.01.30 (modernizare sediu primarie)     

 

                                                      +  50.000 lei

 

65.50.00-71.01.01 ( reabilitare scoala Fildu de Sus)

 

                                                       +100.000 lei

 

(2)

 

Venituri -sume recuperate din anii precedenti

Cheltuieli

51.01.00-85.01.01                  +8996 lei

67.03.07-20.02.00 ( reparatii curente camine culturale)

                                                             +2700 lei

 

67.50.00-20.30.30  (-excursie - 4500 lei, zilele comunei -5000)

                                                             +9500 lei

 

51.01.03-20.01.30  (autoritati executive-alte bunuri pt. intretinere si functionare )

                                                              -3204 lei

 

 

 

ART.2.Cu ducere  la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul   comunei Fildu de Jos şi compartimentul buget-finante,contabilitate,impozite si taxe.

ART.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • Instituţia Prefectului judeţului Salaj ;
 • Administratia Judeteana a Finanţelor Publice Sălaj ;
 • Primarul comunei Fildu de Jos ;
 • Compartimentul buget-finanţe,contabilitate,impozite şi taxe ;
 • Dosar şedinţă.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                      CONTRASEMNEAZĂ        DOBRAN ION OVIDIU                                      SECRETARUL COMUNEI,    

                                                                               PAUN FIRUTA LENUTA              

 

Carte de oaspeți

Un loc în care ne puteţi împărtăşi impresiile dumneavoastră.

Lasă un mesaj

Chestionare

Sunteți mulțumit de serviciile oferite de primărie?

Foate mulțumit

Mulțumit

Necesită îmbunătățiri

Nemulțumit

Foarte nemulțumit

Votează