HCL 29 / 2019-07

ROMÂNIA                                                                                         

JUDEŢUL SĂLAJ                                                                              

COMUNA FILDU DE JOS                                                         

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARÂREA NR 29

Din data de  04.07.2019

 

Privind alocarea  din bugetul local a sumei de 4500 lei , pentru finantarea unei excursii la Salina Turda si Cheile Turzii , in vederea recompensarii elevilor  din cadrul Scolii Gimnaziale nr. 1 Fildu de Mijloc ,premiati pentru concursurile scolare ale anului scolar 2018-2019

 

Consiliul Local al comunei Fildu de Jos,întrunit în şedinţă ordinară din 4 iulie 2019

Având în vedere:

      -Dispozitiile art.105 din Legea educatiei nationale nr.1/2011, care prevad posibilitatea finantarii complementare din bugetele locale a unor cheltuieli in sprijinul elevilor

-Expunerea de motive nr.2223/28.06.2019 a primarului , privind organizarea unei excursii la Salina Turda si Cheile Turzii , in vederea recompensarii elevilor  din cadrul Scolii Gimnaziale nr. 1 Fildu de Mijloc ,premiati pentru concursurile scolare ale anului scolar 2018-2019

-    Tabel nominal elevi nr. 376/03.06.2019

  • Raportul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;
  • Prevederile art.36 alin.6 lit.a  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată,cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art.45  alin.1 din Legea nr.215/2001  privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

HOTĂRĂŞTE:

ART.1 –Aproba alocarea din bugetul local a sumei de 4500 lei, pentru . finantarea unei excursii la Salina Turda si Cheile Turzii , in vederea recompensarii elevilor  din cadrul Scolii Gimnaziale nr. 1 Fildu de Mijloc ,premiati pentru concursurile scolare ale anului scolar 2018-2019

 

ART. 2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărârii se încredinţează primarul comunei.

      ART.3.  Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului judeţului Sălaj;
  • Primarul comunei;
  • Cetăţeni comunei,prin afişare;
  • Dosar sedinta;                                

                                                                                                                                                                                                                                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                      CONTRASEMNEAZĂ        DOBRAN ION OVIDIU                                      SECRETARUL COMUNEI,    

                                                                               PAUN FIRUTA LENUTA              

Carte de oaspeți

Un loc în care ne puteţi împărtăşi impresiile dumneavoastră.

Lasă un mesaj

Chestionare

Sunteți mulțumit de serviciile oferite de primărie?

Foate mulțumit

Mulțumit

Necesită îmbunătățiri

Nemulțumit

Foarte nemulțumit

Votează