HCL 3 / 2019-01

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

CONSILIUL LOCAL FILDU DE JOS

HOTARAREA NR.3
DIN 15.01.2019

Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari ce vor fi efectuate in anul 2019  de catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

 

            Consiliul local al comunei Fildu de Jos  , judetul Salaj, intrunit in sedinta ordinara din data de 15.01.2019 la care participa un numar de 9 consilieri din totalul de 9 consilieri locali in functie, luand in dezbatere :

            Expunerea de motive a primarului nr.101/11.01.2019 prin care propune Planul de actiuni si lucrari  de interes local ce se va executa cu beneficiarii Legii 416/2001, pentru anul 2019;

            Referatul nr.47/08.01.2019   intocmit de referent Man Giuzella Ildiko;

       Prevederile art.6 alin.7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare , H.G. nr. 50/2011 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare ,

       In temeiul prevederilor art. 38, alin. (1) si alin. (9), art. 45 alin.(1) si art.115 lit.b din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE :

ART.1 Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local care vor fi executate de către persoanele apte de munca din comuna Fildu de Jos,beneficiare ale ajutorului social,în anul 2019,conform Anexei nr.1

ART.2 Stabileşte situaţiile deosebite de acordare a ajutoarelor de urgenţă,în anul 2019,în comuna Fildu de Jos,conform Anexei nr.2.

ART.3 Cu ducere la îndeplinire se încredinţează primarul comunei Fildu de Jos şi compartimentul prestaţii şi servicii sociale.

ART.4 Anexele nr.1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.5 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului judeţului Sălaj ;
  • Primarul comunei ;
  • Compartimentul prestaţii şi servicii sociale ;
  • Afisare publică ;
  • Dosar şedinţă.

PRESEDINTE  SEDINTA,              AVIZAT PENTRU LEGALITATE COSMA LUCICA                               SECRETAR COMUNA                                                                                                                                PAUN FIRUTA LENUTA

Carte de oaspeți

Un loc în care ne puteţi împărtăşi impresiile dumneavoastră.

Lasă un mesaj

Chestionare

Sunteți mulțumit de serviciile oferite de primărie?

Foate mulțumit

Mulțumit

Necesită îmbunătățiri

Nemulțumit

Foarte nemulțumit

Votează