HCL 30 / 2017-08

ROMÂNIA                                                                        

JUDEŢUL SĂLAJ

COMUNA FILDU DE JOS

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 30

Din 11.08.2017

 

De aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizați și aprobarea cofinanțării pentru investiția

EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA FILDU DE JOS, JUDETUL SALAJ

Consiliul Local al Comunei FILDU DE JOS, Judetul Sălaj întrunit în şedinţă ordinară, în data de 11.08.2017.

Analizând:

Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru investiția EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA FILDU DE JOS, JUDETUL SALAJ

Expunerea de motive a primarului, raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. ___________07.08.2017 ,

Văzând avizul comisiei  pentru dezvoltare economica si sociala ;

În conformitate cu prevederile:

-  Art. 4 din HG 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii  si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii

-  Art. 44, alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit. c, alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 115 alin. (10 lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fiind îndeplinite condiţiile prevazute de  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 lit. b din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru investiția EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA FILDU DE JOS, JUDETUL SALAJ

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI, INCLUSIV TVA(anexa 1): 4.559.110 lei din care

  -   Valoare eligibilă pentru finanțare prin PNDL(anexa 2): 4.346.165 lei

  • Cofinanțare buget local(anexa 3): 212.945 lei

 

Art.2 Se aprobă asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA FILDU DE JOS, JUDETUL SALAJ

, cu suma de 212.945  lei pentru plata unor cheltuieli care nu se finanţează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţă, taxe pentru obţinerea de avize   /  acorduri    /   autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale,     cheltuieli conexe organizării de şantier,   comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar;

Art.3  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte dl.ALBERT NICOLAE-MARIN , Primarul Comunei FILDU DE JOS;

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică la:

  • Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj;
  • Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sălaj;
  • Consiliul Județean Sălaj;
  • Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;
  • Dosar hotărâri;
  • Primarul comunei;
  • Locuitorii comunei.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                         CONTRASEMNEAZA

MANGAU CLAUDIU                                                 SECRETAR COMUNA

                                                                                              PAUN FIRUTA LENUTA

Carte de oaspeți

Un loc în care ne puteţi împărtăşi impresiile dumneavoastră.

Lasă un mesaj

Chestionare

Sunteți mulțumit de serviciile oferite de primărie?

Foate mulțumit

Mulțumit

Necesită îmbunătățiri

Nemulțumit

Foarte nemulțumit

Votează