HCL 30 / 2019-08

ROMÂNIA                                                                            

JUDEȚUL SĂLAJ

COMUNA  FILDU DE JOS

CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA  NR. 30

din 02.08.2019

Privind aprobarea  numărului de posturi, Organigramei și a Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului comunei FILDU DE JOS ,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  FILDU DE JOS ,

Având în vedere :

  • Referatul de aprobare si Raportul de specialitate Compartimentul Achizitii publice, buget, contabilitate, impozite si taxe, resurse umane nr,2424 din 26.07.2019 si Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local.
  •    OUG nr 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr 263/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, cu modificarile si completarile ulterioare:
  •    Prevederile art.5 lit. g, art.129 alin.(2) lit. a si alin. (3) lit.c,art. 390 alin.2, art.392 alin.(1),art. 407, art.409, art.610 alin. (2) si ale art.611 alin. (1) si alin. (2) din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ;
  •     Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  •     HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici;
  •      In temeiul art.129 alin.(2) lit.a si alin.(3) lit.c precum si art.139 alin(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.l. Aprobarea numarului de posturi, Organigramei si a Statului de functii pentru Aparatul de specialitate al Primarului comunei Fildu de Jos conform Anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art.2.La data prezentei se abrogă  HCL nr.26 din 26.06.2019 privind aprobarea Organigramei și statului de funcții ale Primăriei comunei Fildu de Jos .

 

Modificările structurii Aparatului de specialitate al Primarului comunei Fildu de Jos sunt facute cu încadrarea în numărul maxim de personal stabilit conform prevederilor OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2006 privind Finanțele Publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare și se respect numărul maxim de posturi comunicat prin adresa Instituiției Prefectului Județului Sălaj ..

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu :

                                    -Instituția Prefectului județului Sălaj,

                                    -Primarul comunei,

                                    -ANFP București

                                    -pers. resp.resurse umane,

                                    -Secretarul general al comunei

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ     

DOBRAN ION OVIDIU                                                             Secretar general comună,

                                                                                              PĂUN FIRUȚA-LENUȚA

 

 

Carte de oaspeți

Un loc în care ne puteţi împărtăşi impresiile dumneavoastră.

Lasă un mesaj

Chestionare

Sunteți mulțumit de serviciile oferite de primărie?

Foate mulțumit

Mulțumit

Necesită îmbunătățiri

Nemulțumit

Foarte nemulțumit

Votează