HCL 31 / 2019-08

ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                           

JUDEŢUL SĂLAJ                                                                                   

COMUNA FILDU DE JOS                                                                 

CONSILIUL LOCAL               

 

                                                                                                   

HOTĂRÂREA nr.31

din data de 02.08.2019

 

privind modificarea Planului anual al achizitiilor publice pe anul 2019

 

Consiliul Local al comunei Fildu de Jos,întrunit în şedinţa ordinară ;

Având în vedere:

  • Referat de aprobare  nr. 2425/26.07.2019 a primarului comunei ;
  • Referatul nr.2393/22.07.2019 al compartimentului juridic si achizitii publice ;
  • Prevederile art.12 din HG.395/2016 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica,
  •  Avizul comisiei de specialitate a consiliului local ;
  • Art.129 alin (2) lit,,b,, din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ

      În temeiul art.139 alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ:

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1 Se aproba modificarea Planului anual al achizitiilor publice pe anul 2019,conform anexei care face parte integranta din prezenta Hotarare.

ART.2 Cu ducere  la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul   comunei Fildu de Jos .

ART.3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • Instituţia Prefectului judeţului Salaj ;
  • Primarul comunei Fildu de Jos ;
  • Cetăţenii comunei prin afişare ;
  • Compartimentul buget-finante,contabilitate,impozite si taxe ;
  • Dosar şedinţă.

                        

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                 CONTRASEMNEAZA

DOBRAN ION OVIDIU                                          Secretar general comuna,

                                                                                    PAUN FIRUTA LENUTA

Carte de oaspeți

Un loc în care ne puteţi împărtăşi impresiile dumneavoastră.

Lasă un mesaj

Chestionare

Sunteți mulțumit de serviciile oferite de primărie?

Foate mulțumit

Mulțumit

Necesită îmbunătățiri

Nemulțumit

Foarte nemulțumit

Votează