HCL 32 / 2017-08

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

COMUNA FILDU DE JOS

 

 

 HOTĂRÂREA NR 32

DIN 24.08.2017

 

privind intierea procedurii de lansare a proiectului:

 

Modernizare si dotare Scoala Gimnaziala –localitatea Fildu de Sus , Comuna Fildu de Jos, Judetul Salaj

 

Consiliul Local al comunei Fildu de Jos, întrunit în şedinţă extraordinară;

Având în vedere:

-expunerea de motive nr.  2492 din   21.08.2017, a primarului comunei Fildu de Jos

-raportul de specialitate nr.  2493 din 21.08.2017       .2017, al. Secretarului comunei

-raportul de avizare a comisiei de specialitate a Consiliului Local Fildu de Jos

Cadrul legislativ

- ORDIN nr. 947/2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013 (publicat: 04-11-2015)

- art.91 alin.(1) lit.c) şi alin.(4) lit.b) coroborat cu art.123 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale   nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba inceperea procedurilor de  pregatire a proiectului Modernizare si dotare Scoala Gimnaziala –localitatea Fildu de Sus , Comuna Fildu de Jos, Judetul Salaj

cu finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala si Buget local.

 

Art.2. Se aproba Nota conceptuala si Tema de proiectere , inregistrate sub nr.2478/18.08.2017 pentru acest obiectiv.

Art.2. In acest sens se vor  intocmi documentatiile tehnice, studii, expertize

tehnice, analiaze cost-beneficiu, dupa caz etc. necesare pentru promovarea proiectului.

 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează:

-Primarul comunei Fildu de Jos , dl ALBERT Nicolae-Marin                 ;

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la:

  • Institutia Prefectului judetului Salaj;
  • Dosar sedinta ;
  • Cetatenii comunei prin afisare ;

 

PRESEDINTE SEDINTA                                                                       MANGAU CLAUDIU                                               SECRETARUL COMUNEI,

                                                                              PĂUN FIRUȚA LENUȚA

Carte de oaspeți

Un loc în care ne puteţi împărtăşi impresiile dumneavoastră.

Lasă un mesaj

Chestionare

Sunteți mulțumit de serviciile oferite de primărie?

Foate mulțumit

Mulțumit

Necesită îmbunătățiri

Nemulțumit

Foarte nemulțumit

Votează