HCL 32 / 2019-08

 ROMÂNIA                                                                                                 

JUDEŢUL SĂLAJ                                                      

COMUNA FILDU DE JOS                                                           

CONSILIUL LOCAL                                                           

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                           

HOTĂRÂREA  NR.32

                                                     din data de 02.08.2019

                                           Privind alegerea preşedintelui de şedinţă

 

 

            Consiliul Local al comunei Fildu de Jos,întrunit în şedinţă ordinară din 02.08.2019

      Având în vedere :

      -     referat de aprobare  nr. 2432/26.07.2019 a primarului comunei

  • prevederile art.123 alin (1)  din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
  • avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al comunei;

 

      In temeiul art.139 alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ :

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1 Se aprobă alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Fildu de Jos,pe o perioada de 3 luni( septembrie-noiembrie-decembrie ) ,în persoana dlui MANGAU  CLAUDIU.

ART.2 Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ Tribunalului Sălaj,în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

ART.3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • Instituţia Prefectului judeţului Sălaj ;
  • Primarul comunei ;
  • Cetăţenii comunei,prin afişare ;
  • Dosar şedinţă.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

DOBRAN ION OVIDIU                                     CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                    Secretar general comuna,

                                                                                     PĂUN FIRUȚA LENUȚA

 

Carte de oaspeți

Un loc în care ne puteţi împărtăşi impresiile dumneavoastră.

Lasă un mesaj

Chestionare

Sunteți mulțumit de serviciile oferite de primărie?

Foate mulțumit

Mulțumit

Necesită îmbunătățiri

Nemulțumit

Foarte nemulțumit

Votează