HCL 34 / 2017-08

ROMÂNIA                                                                                                

JUDEŢUL  SALAJ                                                                                       

COMUNA FILDU DE JOS                                                                                                                                                            CONSILIUL LOCAL                                                                       

HOTĂRÂREA nr.34

din data de 24.08.2017

privind rectificarea bugetului local al comunei Fildu de Jos

 

Consiliul Local al comunei Fildu de Jos,întrunit în şedinţa extraordinară ;

Având în vedere:

  • Referatul nr.2494 din 21.08.02017 al compartimentului buget-finanţe,contabilitate ,  impozite şi taxe cu propunerea de rectificare ;
  • Expunerea de motive nr. 2495/21.08.2017 a primarului comunei ;
  • prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale;
  • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;
  • Art.36 alin.2,lit.b coroborat cu prevederile alin.4,lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată,cu modificările si completările ulterioare.

      În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată,cu modificările si completările ulterioare :

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1 Se aprobă rectificarea  bugetului local al comunei Fildu de Jos  ,după cum urmează:

 

    - la partea de cheltuieli:

Utilizarea fondului de rezerva aflat la dispozitia autoritatilor locale prin virare de credite astfel :

 

 

 

De la cap. 54.05.00

Articol

Suma

La cap. 51.03.01

 

Articol

Suma

 

50.04.00

55.300

 

10.01.01

43.200

 

 

 

 

10.01.12

  9.100

 

 

 

 

10.03.01

  3.000

De la cap. 51.03.01

10.01.06

13.000

La cap. 51.03.01

 

10.01.01

13.000

 

20.01.30

31.000

51.01.03

71.01.01

10.000

 

 

 

51.01.03

20.01.06

  6.000

 

 

 

70.06.00

20.01.03

10.000

 

 

 

84.03.01

20.01.05

  5.000

 

 

ART.2 Se aprobă modificarea Programului de investitii publice pe anul 2017, prin includerea obiectivului de investitii ,, GRUP SANITAR SCOALA FILDU DE JOS ,, - valoare  investitie 10.000,00 LEI , conform anexei nr. 1 , anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

ART.3 Cu ducere  la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul   comunei Fildu de Jos şi compartimentul buget-finante,contabilitate,impozite si taxe.

ART.4 Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • Instituţia Prefectului judeţului Salaj ;
  • Administratia Judeteana a Finanţelor Publice Sălaj ;
  • Primarul comunei Fildu de Jos ;
  • Compartimentul buget-finanţe,contabilitate,impozite şi taxe ;
  • Dosar şedinţă.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

 MANGAU CLAUDIU                                                       SECRETARUL COMUNEI

                                                                                            PAUN FIRUTA LENUTA

Carte de oaspeți

Un loc în care ne puteţi împărtăşi impresiile dumneavoastră.

Lasă un mesaj

Chestionare

Sunteți mulțumit de serviciile oferite de primărie?

Foate mulțumit

Mulțumit

Necesită îmbunătățiri

Nemulțumit

Foarte nemulțumit

Votează