HCL 39 / 2019-09

ROMÂNIA                                       

JUDEŢUL SALAJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FILDU DE JOS

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind stabilirea prețului și a modului de valorificare a masei lemnoase

din fondul forestier proprietatea COMUNEI  FILDU DE JOS

 

Consiliul Local al COMUNEI FILDU DE JOS, Judeţul SALAJ,

 

Având în vedere:

 1. proiectul de hotărâre inițiat de primarul Comunei Fildu de Jos privind stabilirea prețului și a modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea comunei Fildu de Jos;
 2. Referat de aprobare  a primarului Albert Nicolae-Marin, înregistrată sub nr.2950/20.09.2019
 3. referatul nr. 2937/19.09.2019 întocmit de viceprimarul Comunei Fildu de Jos
 4. prevederile Legii nr. 46/2008, privind Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 139/2005, privind administrarea pădurilor din România, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 38/2006;
 6. prevederile Ordinului nr. 1433/2010, pentru modificarea Procedurii privind constituirea și autorizarea ocoalelor silvice și atribuțiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare și funcționare, precum și conținutul Registrului național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 904/2010;
 7. prevederile Hotărârii Guvernului nr. 997/1999, pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea, organizarea şi funcţionarea structurilor silvice proprii, necesare pentru gospodărirea pădurilor proprietate publică aparţinând unităţilor administrativ - teritoriale şi a celor proprietate privată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 617/2016, pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;
 9. raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Fildu de Jos, prin care se acordă aviz favorabil;

 

 1. prevederile art. Art.129 alin (2) lit.,,c,, si alin (7) lit,,a,, din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ

 

       În temeiul art.139 alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ

 

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art. 1. – Se stabilește prețul masei lemnoase din fondul forestier proprietatea Comunei Fildu de Jos  la suma de 140 lei / m3 / destinatie .

 

Art. 2. – Se aprobă livrarea de  material lemnos de foc pentru fiecare din următoarele instituții, pana la limita a 100 mc  in conformitate cu Act de punere in valoare nr. SJ 1526052-SJ-473/22.07.2019

 • Școala Gimnaziala nr.1 Fildu de Mijloc --                 36 mc
 • Scoala Primara Fildu de Sus                                     18 mc
 • Scoala Primara Tetisu                                                18 mc
 • Gradinita Fildu de Jos                                                 6   mc
 • Sediu Primaria Fildu de Jos                                       22  mc

 

 

Art. 3. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează viceprimarului comunei FILDU DE JOS , dl Mate Tamas.

 

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică:

 • Instituţiei Prefectului - Judeţul Salaj
 • Primarului comunei Fildu de Jos;
 • Secretarului comunei Fildu de Jos
 • Ocolul Silvic Almasu;
 • Dosar sedinta

 

 

 

 

                           Preşedinte de şedinţă                                 Contrasemnează

                            Consilier local                                           Secretar general comuna

                       MANGAU CLAUDIU                                     PAUN FIRUTA- LENUTA

 

 

 

 

 

 

FILDU DE JOS  24.09.2019

Nr. 39

Adoptată cu  9 voturi “pentru”,

Nr. de consilieri prezenți: 9

Nr.de mandate:9

Carte de oaspeți

Un loc în care ne puteţi împărtăşi impresiile dumneavoastră.

Lasă un mesaj

Chestionare

Sunteți mulțumit de serviciile oferite de primărie?

Foate mulțumit

Mulțumit

Necesită îmbunătățiri

Nemulțumit

Foarte nemulțumit

Votează