HCL 4 / 2019-01

ROMÂNIA                                                                                  

JUDEŢUL SĂLAJ                                                                                  

COMUNA FILDU DE JOS                                                                                                                                                              CONSILIUL LOCAL                                                                                                                  

HOTĂRÂREA nr.4

din data de 30.01.2019

privind aprobarea Reţelei şcolare  a unitatilor de invatamint preuniversitar  de pe  raza comunei  FILDU DE JOS,  pentru anul şcolar 2019-2020

 

Consiliul Local al comunei Fildu de Jos,întrunit în şedinţa ordinară ;

Având în vedere:

 • Expunerea de motive nr.178 din 21.01.2019  a primarului comunei ;
 • Avizul conform al  Inspectoratului şcolar  Judetean Sălaj nr. 12429/09.01.2019 pentru proiectul privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza comunei Fildu de Jos,pentru anul şcolar 2019-2020
 • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;
 • Art.61 din Legea nr.1/2011 Legea educaţiei naţionale ,cu modificările şi completările ulterioare  precum si OMEN.NR. 5235/02.10.2018 ;
 • Art.36 alin.2,lit.d coroborat cu prevederile alin.6,lit.a,pct.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată,cu modificările si completările ulterioare;

      În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată,cu modificările si completările ulterioare :

 

HOTĂRĂŞTE:

ART.1 Se aprobă Reţeaua şcolară a unitatilor de învăţământ preuniversitar de pe raza comunei Fildu de Jos,pentru anul şcolar 2019-2020,conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei.

ART.3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • Instituţia Prefectului judeţului Salaj ;
 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj
 • Şcoala Gimnazială nr.1 Fildu de Mijloc;
 • Cetăţenii comunei prin afişare ;
 • Primarul comunei Fildu de Jos  ;
 • Dosar şedinta.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                AVIZAT PENTRU LEGALITATE

COSMA LUCICA                                   SECRETAR COMUNA

                                                                  PĂUN FIRUTA LENUȚA

 

Carte de oaspeți

Un loc în care ne puteţi împărtăşi impresiile dumneavoastră.

Lasă un mesaj

Chestionare

Sunteți mulțumit de serviciile oferite de primărie?

Foate mulțumit

Mulțumit

Necesită îmbunătățiri

Nemulțumit

Foarte nemulțumit

Votează