HCL 40 / 2019-10

ROMÂNIA                                                                                                

JUDEŢUL  SALAJ                                        

COMUNA FILDU DE JOS                                             

CONSILIUL LOCAL                                                                       

       HOTĂRÂREA NR.40

 din data de 17.10.2019

 

privind rectificarea bugetului local al comunei Fildu de Jos pe trim IV 2019

 

Consiliul Local al comunei Fildu de Jos,întrunit în şedinţa ordinară din 17.10.2019 ;

Având în vedere:

 • Raport nr.3182/10.10.2019al compartimentului buget-finanţe,contabilitate ,  impozite şi taxe cu propunerea de rectificare ;
 • Adresa  Scoala Gimnaziala Fildu de Mijloc nr.740/2019
 • Referatul primarului nr. 3183/10.10.2019 a primarului comunei ;
 • prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale;
 • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;
 • Art.129 alin (2) lit,,b,, din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ

 

      În temeiul art.139 alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1 Se aprobă rectificarea  bugetului local al comunei Fildu de Jos pe trim IV 2019  ,după cum urmează:

 

Cap bugetar

Articol

Buget initial

Buget rectificat

Influenta

65.04.01

20.01.30-Alte bunuri si servicii

pentru intretinere si functionare

26220

31220

5000

 

20.02.-Reparatii  curente

11000

6000

-5000

 

 

37220

37220

 

 

 

ART.2.Cu ducere  la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul   comunei Fildu de Jos şi compartimentul buget-finante,contabilitate,impozite si taxe.

ART.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • Instituţia Prefectului judeţului Salaj ;
 • Administratia Judeteana a Finanţelor Publice Sălaj ;
 • Primarul comunei Fildu de Jos ;
 • Compartimentul buget-finanţe,contabilitate,impozite şi taxe ;
 • Dosar şedinţă.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                      CONTRASEMNEAZĂ       

MANGAU CLAUDIU                                               Secretar general al comunei    

                                                                               PAUN FIRUTA LENUTA               

 

Carte de oaspeți

Un loc în care ne puteţi împărtăşi impresiile dumneavoastră.

Lasă un mesaj

Chestionare

Sunteți mulțumit de serviciile oferite de primărie?

Foate mulțumit

Mulțumit

Necesită îmbunătățiri

Nemulțumit

Foarte nemulțumit

Votează