HCL 42 / 2019-10

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

COMUNA FILDU DE JOS

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 42

Din data de 17 OCTOMBRIE 2019

Privind aprobarea prețului de referință al masei lemnoase pe picior pentru anul de producție 2019, provenită din păsunea impadurita ,proprietate privata a comunei Fildu de Jos, pe specii,pe grade de accesibilitate și pe sortimente

 

          Consiliul Local al comunei Fildu de Jos întrunit în şedinţa ordinară de azi 17 octombrie 2019

Având în vedere:

 • expunerea de motive nr. 3175/10.10.2019 a primarului comunei Fildu de Jos;
 • raportul de specialitate nr. 3176/10.10.2019 compartimentului Registru agricol;
 • raportul de avizare al comisiei de specialitate;
 • art. (1) lit. r), din Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin HG nr. 715/2017;
 • prevederile Legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • APV-uri si Calcul pret mediu privind aprobarea prețului de referință și prețul pentru vânzarea prin licitatie a masei lemnoase pentru anul de producție 2019 a materialului lemnos provenit din pasunea impadurita , domeniu privat a Comunei Fildu de jos;
 • prevederile art.108 lit,,e,, si art. 129 alin. (14), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

            În temeiul art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1. Se aprobă prețul de referință al masei lemnoase pe picior pentru anul de producție 2019, provenită din pasunea impadurita , proprietate privata Comunei Fildu de Jos pe specii, pe grade de accesibilitate și pe sortimente, conform anexei nr. 1 si anexei nr.2  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâre se încredințează primarul comunei Fildu de Jos.

            Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj;
 • Primarului comunei Fildu de Jos
 • Ocolului Silvic Almasu;
 • Cetăţenii comunei prin afişaj;
 • Dosarul şedinţei.

 

                           PREȘEDINTE                                                   CONTRASEMNEAZĂ,

                            DE ȘEDINȚĂ                                                 Secretar general al comunei

                         MANGAU CLAUDIU                                    PAUN FIRUTA - LENUTA

 

Carte de oaspeți

Un loc în care ne puteţi împărtăşi impresiile dumneavoastră.

Lasă un mesaj

Chestionare

Sunteți mulțumit de serviciile oferite de primărie?

Foate mulțumit

Mulțumit

Necesită îmbunătățiri

Nemulțumit

Foarte nemulțumit

Votează