HCL 43 / 2019-10

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

COMUNA FILDU DE JOS

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 43

Din data de 17 octombrie 2019

Privind modul de valorificare a masei lemnoase provenită din păsunea impadurita proprietate privata  a comunei Fildu de jos, în anul de producție 2019

 

 

          Consiliul Local al comunei Fildu de Jos întrunit în şedinţa ordinară de azi 17 octombrie 2019

          Având în vedere:

 • referat de aprobare 3177/10.10.2019 primarului comunei Fildu de Jos;
 • raportul de specialitate nr. 3178/10.10.2019 al Compartimentului achiziții publice;
 • raportul de avizare al comisiei de specialitate;
 • art.1 lit. x), art. 4 alin. (1) din Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin HG nr. 715/2017;
 • prevederile Legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • APV si Calcul pret de referinta de la  Ocolului Silvic Almasu  privind modul de valorificare, volumul de masă lemnoasă ce se va exploata în anul 2019 provenită de pe suprafața de pasune impadurita proprietate privata a Comunei Fildu de Jos precum și criteriile, volumele și prioritățile privind valorificarea masei lemnoase;
 • prevederile art. 129 alin. (14), ale art. 286, art. 286 alin. (4), ale art. 287 lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

            În temeiul art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1. Se aprobă valorificarea volumului de 411 m3 de masă lemnoasă pe picior, provenită în anul 2019 din pasunea impadurita  avand locatia ,, Cetateaua,, si ,, Dosu Huitii,, proprietate privata  al Comunei Fildu de Jos , prin vânzare prin licitație publică în plic închis.

            Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Filodu de Jos.

            Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj;
 • Primarului comunei Fildu de Jos
 • Ocolului Silvic Almasu;
 • Cetăţenii comunei prin afişaj;
 • Dosarul şedinţei.

 

                          

                           PREȘEDINTE                                                   CONTRASEMNEAZĂ,

                            DE ȘEDINȚĂ                                                 Secretar general al comunei

                         MANGAU CLAUDIU                                    PAUN FIRUTA - LENUTA

 

Carte de oaspeți

Un loc în care ne puteţi împărtăşi impresiile dumneavoastră.

Lasă un mesaj

Chestionare

Sunteți mulțumit de serviciile oferite de primărie?

Foate mulțumit

Mulțumit

Necesită îmbunătățiri

Nemulțumit

Foarte nemulțumit

Votează