HCL 44 / 2019-10

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

COMUNA FILDU DE JOS

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 44

Din data de 17 octombrie 2019

Privind aprobarea prețului de pornire la licitație al masei lemnoase pe picior, provenită din pasunea impadurita, proprietate privata a comunei  Fildu de Jos

 

 

          Consiliul Local al comunei Fildu de Jos întrunit în şedinţa ordinară din data de 17 octombrie  2019

Având în vedere:

 • Referat de aprobare nr. 3179/ din 10.10.2019 a primarului comunei Fildu de Jos;
 • raportul de specialitate nr3180/10.10.2019 al Compartimentului achiziții publice;
 • raportul de avizare al comisiei de specialitate;
 • Hotărârea Consiliului Local Fildu de Jos nr.42 din 17.10.2019 privind aprobarea prețului de referință al masei lemnoase pe picior pentru anul de producție 2019, provenită din păsunea impadurita proprietate privata a comunei Fildu de Jos, pe specii, pe grade de accesibilitate și pe sortimente;
 • APV si calcul pret de referinta  Ocolului Silvic Almasu pentru stabilirea prețului de pornire la licitație, masă lemnoasă pe picior, înregistrat la Primăria comunei Fildu de Jos sub nr. 3159/10.10.2019 si 3160/10.10.2019
 • art. 1 lit. m), lit. q) și lit. x), art. 6 alin. (5) și art. 13 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin HG nr. 715/2017;
 • prevederile Legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
 • art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietat publică, cu modificările și completările ulterioare;
 • prevederile art. Art.129 alin (2) lit.,,c,, si alin (7) lit,,a,, din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ

       În temeiul art.139 alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1. Se aprobă vânzarea volumului de 283 m3, masă lemnoasă pe picior provenit din pasunea impadurita ,, Dosu Huitii,,, prin licitație publică în plic închis. 

            Art.2. Prețul de pornire la licitație al masei lemnoase prevăzute la  art. 1 este de 100 lei/m3.

            Art.3. Se aprobă vânzarea volumului de 128 m3, masă lemnoasă pe picior provenit din pasunea impadurita,, Cetateaua,,, prin licitație publică în plic închis. 

            Art.4. Prețul de pornire la licitație al masei lemnoase prevăzute la  art. 3 este de 135 lei/m3.

            Art.5. Se aproba  Caietului de sarcini, a documetaţiei de licitaţie, cu organizarea şi desfăşurarea licitaţiei și cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Comunei Fildu de Jos și Compartimenul achiziţii publice.

            Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj;
 • Primarului Comunei Fildu de Jos
 • Compartiment achiziții publice;
 • Ocolului Silvic Almasu;
 • Cetăţenii comunei prin afişaj;
 • Dosarul şedinţei.

 

 

 

PREȘEDINTE                                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                            DE ȘEDINȚĂ                                                 Secretar general al comunei

                         MANGAU CLAUDIU                                    PAUN FIRUTA - LENUTA

 

Carte de oaspeți

Un loc în care ne puteţi împărtăşi impresiile dumneavoastră.

Lasă un mesaj

Chestionare

Sunteți mulțumit de serviciile oferite de primărie?

Foate mulțumit

Mulțumit

Necesită îmbunătățiri

Nemulțumit

Foarte nemulțumit

Votează