HCL 5 / 2019-01

ROMÂNIA                                                                                                

JUDEŢUL  SALAJ                                                                                       

COMUNA FILDU DE JOS                                                                                                                                                            CONSILIUL LOCAL                                                                 

HOTĂRÂREA nr.5

din data de 30.01.2019

privind aprobarea si utilizarea excedentului aferent anului 2018 pentru stingerea  debitului catre SC GP Sageata Prod SRL,al comunei Fildu de Jos

 

Consiliul Local al comunei Fildu de Jos,întrunit în şedinţa ordinară ;

Având în vedere:

  • Referatul nr.225/25.01.2019al compartimentului buget-finanţe,contabilitate ,  impozite şi taxe cu propunerea de rectificare ;
  • Expunerea de motive nr. 226/25.01.2019 a primarului comunei ;
  • prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale;
  • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;
  • Art.36 alin.2,lit.b coroborat cu prevederile alin.4,lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată,cu modificările si completările ulterioare.

      În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată,cu modificările si completările ulterioare :

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1. Se aproba utilizarea excedentului aferent anului 2018 in suma 164 613 lei  astfel:

-I. La partea de venit

- se majoreaza bugetul local la cap 40.14  cu suma de 164 613 lei

 

II La partea de cheltuiala

-se majoreaza  bugetul local la cap 84.03.01 art 71.01.01 cu suma de 164 613 LEI-sectiunea dezvoltare-pentru obiectivul de investitii numit ,,Asfaltare drum comunal DC 67 si strazile adiacente acestuia  din comuna Fildu de Jos , jud. Salaj.,,

 

ART.2 Cu ducere  la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul   comunei Fildu de Jos şi compartimentul buget-finante,contabilitate,impozite si taxe.

 

ART.3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • Instituţia Prefectului judeţului Salaj ;
  • Administratia Judeteana a Finanţelor Publice Sălaj ;
  • Primarul comunei Fildu de Jos ;
  • Compartimentul buget-finanţe,contabilitate,impozite şi taxe ;
  • Dosar şedinţă.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                 AVIZAT LEGALITATE

COSMA LUCICA                                                      S ECRETARUL COMUNEI                                                                                                                                                                                PAUN FIRUTA LENUTA

 

Carte de oaspeți

Un loc în care ne puteţi împărtăşi impresiile dumneavoastră.

Lasă un mesaj

Chestionare

Sunteți mulțumit de serviciile oferite de primărie?

Foate mulțumit

Mulțumit

Necesită îmbunătățiri

Nemulțumit

Foarte nemulțumit

Votează