HCL 6 / 2019-02

ROMANIA                                                                                              

JUDETUL SALAJ                                                                                

COMUNA FILDU DE JOS                                                        

CONSILIUL LOCAL                                                                            

                                                                                        

HOTARAREA NR. 6                   

Din data de 19 februarie 2019

privind  stabilirea normativelor proprii privind consumul  lunar de combustibil  pentru autoturismul din dotare precum si a cheltuielilor de protocol/persoana

 

            Consiliul Local al comunei Fildu de Jos,intrunit in sedinta ordinara , din data 19 februarie 2019 ;

      Avand in vedere :

 • expunerea de motive nr.451/13.02.2019 , a primarului comunei;
 • referatul compartimentului  contabilitate, buget, finante, impozite si taxe locale    nr.450/ 13.02.2019;
 • avizul comisiilor de specialitate,  in cadrul consiliului local ;
 • prevederile Legii nr. 258/2015 pentru modificarea  si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2001 privind stabilirea unmor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice;
 • art.5 din Ordonanta de Guvern nr. 16/2018
 • prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • art.36 alin.2 lit.b coroborat cu prevederile alin.4 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare ;

      In temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare :

 

HOTARASTE

ART.1. Se aproba  consumul lunar de combustibil necesar  pentru autoturismul din  dotarea Primariei- DACIA DUSTER in cantitate de 250 l ;

ART.2. Se aproba urmatoarele norme proprii de cheltuieli stabilite ca limite maxime in cadrul carora se pot aproba si efectua cheltuieli pentru actiunile de protocol astfel:

Nr.crt

Actiuni de protocol

Limita maxima

1

Limita valorica pentru organizarea de mese oficiale

45 lei/zi/pers

2

Cheltuieli zilnice pentru masa pentru invitarea unor delegati pe cheltuiala partii romane

60 lei/zi/pers

3

Alte cheltuieli; cafea,apa,sucuri sau alte tratatii oferite in timpul sedintelor

50 lei/zi/pers

 

Estimare cheltuieli total an

10.000 lei

ART.3. Incepand cu data prezentei , HCL nr. 66/03.12.2015 isi inceteaza valabilitatea.

ART.4 Prezenta hotarare se comunica cu :

 • Institutia Prefectului judetului Salaj ;
 • Directia Generala a Finantelor Publice Salaj;
 • Primarul comunei ;
 • Cetatenii comunei,prin afisare ;
 • Compartimentul buget-finante,contabilitate,impozite si taxe ;
 • Dosar sedinta.

                                                      

PRESEDINTE SEDINTA,                                                  CONTRASEMNEAZA

 SECRETAR COMUNA,

      COSMA LUCICA                                                            PAUN FIRUTA LENUTA

Carte de oaspeți

Un loc în care ne puteţi împărtăşi impresiile dumneavoastră.

Lasă un mesaj

Chestionare

Sunteți mulțumit de serviciile oferite de primărie?

Foate mulțumit

Mulțumit

Necesită îmbunătățiri

Nemulțumit

Foarte nemulțumit

Votează