HCL 7 / 2019-02

ROMÂNIA                                                                                           

JUDEŢUL SĂLAJ                                                                                          

COMUNAFILDU DE JOS

CONSILIUL LOCAL                                                         

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

HOTĂRÂRE  NR.   7                                                                               

din data de  19 februarie 2019

privind abrogarea Hotararii Consiliului Local al comunei Fildu de Jos nr.          47/18.10.2018

 

            Consiliul Local al Comunei Fildu de Jos, Judeţul Sălaj , intrunit in sedinta ordinara  din data de 19.02.2019

            Având în vedere:

 

- raportul comisiei de analiza nr.380/06.02.2019 privind analizarea masurii II.4 din Decizia 5/4/2018 a camerei de Conturi Salaj

 - referatul comisiei de analiza constituita in baza dispozitiei primarului nr. 34/05.02.2019

- expunerea de motive nr.452/13.02.2019 a primarului comunei Fildu de Jos;

-avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Fildu de Jos;

-HCL 47/18.10.2018 emisa de Consiliul local al comunei Fildu de Jos

-art.36 alin.(4) lit.a) şi art. 45 alin. (2) lit. c) din Legea nr.215 din 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45 alin.(1)  din Legea nr. 215 din 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.- Se abroga Hotararea nr. 47/18.10.2018 privind diferenta de taxa chirie pasune la Contract de inchiriere nr. 7/2008 incheiat intre dl Puris Stefan , loc. Fildu de Mijloc nr.147, com .Fildu de Jos, jud. Salaj si Comuna Fildu de Jos , avand o valoare totala de 42.898 lei, hotarare adoptata de catre Consiliul Local al Comunei Fildu de Jos.

           Art.2.- Cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se incredinteaza compartimentul buget-finante,contabilitate, impozite si taxe.

           Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică la:

                        -Institutia Prefectului Judeţului Sălaj;

                        -primarului comunei;

                        -dosarul şedinţei de consiliu;

                        -compartimentul de buget-finante, contabilitate,impozite si taxe;

                        -cetatenii comunei,prin afisare; 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                            SECRETAR COMUNA,

COSMA LUCICA                                                      PĂUN FIRUȚA LENUȚA 

 

 

Carte de oaspeți

Un loc în care ne puteţi împărtăşi impresiile dumneavoastră.

Lasă un mesaj

Chestionare

Sunteți mulțumit de serviciile oferite de primărie?

Foate mulțumit

Mulțumit

Necesită îmbunătățiri

Nemulțumit

Foarte nemulțumit

Votează