HCL 9 / 2019-02

ROMÂNIA                                                                                                 

JUDEŢUL SĂLAJ                                                      

COMUNA FILDU DE JOS                                                           

CONSILIUL LOCAL                                                           

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                           

HOTĂRÂREA  NR.9

                                                     din data de 19.02.2019

                                           Privind alegerea preşedintelui de şedinţă

 

 

            Consiliul Local al comunei Fildu de Jos,întrunit în şedinţă ordinară

      Având în vedere :

      -     expunere de motive nr. 446/12.02.2019 a primarului comunei

  • prevederile art.35 din Legea nr.215 privind administraţia publică locală republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
  • prevederile art.9 alin.1-4 din OG nr.35/2002 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare si funcţionare a Consiliilor locale,aprobată prin Legea nr.673/2002;
  • avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al comunei;

      In temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată,cu modificările şi completările ulterioare :

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1 Se aprobă alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Fildu de Jos,pe o perioada de 3 luni( martie-aprilie-mai ) ,în persoana dlui Czondi Stefan Tiberiu.

ART.2 Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ Tribunalului Sălaj,în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

ART.3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • Instituţia Prefectului judeţului Sălaj ;
  • Primarul comunei ;
  • Cetăţenii comunei,prin afişare ;
  • Dosar şedinţă.

 

 

 

PRESEDINTE DE SDINTA

COSMA LUCICA                                   CONTRASEMNEAZĂ

                                                                        SECRETARUL COMUNEI

                                                                         PĂUN FIRUȚA LENUȚA

 

Carte de oaspeți

Un loc în care ne puteţi împărtăşi impresiile dumneavoastră.

Lasă un mesaj

Chestionare

Sunteți mulțumit de serviciile oferite de primărie?

Foate mulțumit

Mulțumit

Necesită îmbunătățiri

Nemulțumit

Foarte nemulțumit

Votează