HCL 55 / 2017-12

 

    ROMANIA                                                            

JUDETUL SALAJ                        

COMUNA FILDU DE JOS                                                    

CONSILIUL LOCAL    

                                                     

                                   

                                                    

HOTĂRÂREA NR.55

din 19 decembrie 2017

 

 

privind aprobarea  Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al  Primarului comunei FILDU DE JOS  , pentru anul 2018

 

 

Consiliul Local al comunei FILDU DE JOS  :

  -     Având în vedere Expunerea de motive a Primarului comunei FILDU DE JOS, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, înregistrată sub nr. 3364/05.12.2017

- Avizul comisiei de specialitate  din cadrul  Consiliului Local ;

- Avand in vedere HCL.nr.14 din 2015 si 57/2016 privind modificarea statului de functii si organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei FILDU DE JOS ;

- În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 7.660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice ;

- Având în vedere prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2) litera a), ale alin. (9)  şi ale art. 115, alin. (1), litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;         

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

                                    HOTARASTE                                                          

 

Art. 1 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului comunei FILDU DE JOS pentru anul 2018 , conform Anexei nr. 1, parte integrantă din  prezenta hotărâre .

 

Art. 2  Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Primarul comunei FILDUDE JOS , în calitate de ordonator principal de credite .

 

Art. 3 Prezenta hotarare se comunica  :

  • Instituţiei Prefectului judeţului Salaj  ;
  • Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici ;
  • Primarului comunei FILDU DE JOS;

 

 

  PRESEDINTDE DE SEDINTA,                        CONTRASEMNEAZA-SECRETAR

         MATE TAMAS                                              PĂUN FIRUȚA LENUȚA

                                     

 

 

Carte de oaspeți

Un loc în care ne puteţi împărtăşi impresiile dumneavoastră.

Lasă un mesaj

Chestionare

Sunteți mulțumit de serviciile oferite de primărie?

Foate mulțumit

Mulțumit

Necesită îmbunătățiri

Nemulțumit

Foarte nemulțumit

Votează